RODO

Wysyłając korespondencję e-mail lub fax wyrażają Państwo zgodę i oświadczają, że podane dane osobowe są przekazane dobrowolnie oraz że jesteście Państwo poinformowani o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia z bazy TECHNOKAM
1. Na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TECHNOKAM w celu przesłania zwrotnej informacji marketingowej  w tym oferowanych towarów i usług.
2. Przesyłanie przez TECHNOKAM na podany przeze mnie adres e-mail lub adres e-mail z którego przesłano korespondencję.
3. Na używanie przez TECHNOKAM telekomunikacyjnych urządzeń końcowych /telefonu, komputera dla celów marketingu bezpośredniego/

RODO
W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec klientów oraz współpracowników firmy TECHNOKAM informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016r.
Administratorem Państwa danych jest TECHNOKAM – 43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka62,
NIP 5471221306. Działając na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego w skrócie „RODO”, przekazujemy informację na temat wykorzystania Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest TECHNOKAM Mariusz Żabicki, ul. Olszówka 62,
43-309 Bielsko-Biała, e-mail: technokam@techokam.pl zwany dalej TECHNOKAM.
TECHNOKAM – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane przez TECHNOKAM w celach:

Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji. Marketingu produktów i usług TECHNOKAM – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z TECHNOKAM.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
TECHNOKAM przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączących Cię z TECHNOKAM relacji, TECHNOKAM może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 •     dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
 •     dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 •     dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),
 •     dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
 •     dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 •     dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej TECHNOKAM, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez TECHNOKAM pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu TECHNOKAM, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym TECHNOKAM powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu TECHNOKAM,
 • banki, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących TECHNOKAM i Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty świadczące usługi księgowe, dla celów prowadzenia dokumentacji księgowej,
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,

Realizacja praw
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez TECHNOKAM usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez TECHNOKAM usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Copyright © 2010 - 2024 Technokam
Projekt i wykonanie: WHITEGHOST